Одиторски услуги от Булдес 2006 ООД

Line
Одиторски услуги софия, независим финансов одит, критерии за задължителен одит     За осъществяване на одиторските си процедури ние използваме най-добрите и доказани световни практики и стандарти в областта на финансовия одит. Нашите одиторски услуги се предлагат от професионалисти с опит в различни отрасли, което ни позволява да разрешаваме сложните бизнес проблеми на клиентите ни и да им препоръчваме съответните превантивни мерки.

    Ръководителят на екипа ДЕС и РО Даниел Иванов е член на ИДЕС и е включен в списъка на регистрираните одитори по чл.102, ал.1 от КЗ, които имат право да заверяват годишните финансови отчети на застрахователи и презастрахователи.

    Нашите одиторски услуги включват:

 • Независим финансов одит на финансови отчети (индивидуални, консолидирани, годишни и междинни), изготвени съгласно Националните счетоводни стандарти (НСС), Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) и/или друга общоприета отчетна рамка;
 • Ангажименти за одит на финансови отчети на застрахователни и презастрахователни дружества;
 • Одит на отчети по проекти, финансирани по програми на Европейския съюз;
 • Одит на финансови отчети за извършените разходи на филмови продукции - целта на одита е да се потвърдят разходите за производството на филмовата продукция;
 • Ограничен преглед на финансови отчети;
 • Проверки по договорени процедури на отчети и доклади по различни проекти, финансирани със специални средства;
 • Проверка и изготвяне на доклад съгласно чл. 14, ал. 2 от регламент (ЕС) No 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове за вносители на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, предварително заредено с флуоровъглеводороди (HFC);
 • Преобразуване на финансови отчети;
 • Консултантски услуги в областта на финансовото отчитане;
 • Извършване на финансов и данъчен дю дилиджънс - тези анализи могат да са полезни, както за потенциални инвеститори в нови бизнеси, така и за продавача на съответното предприятие.

    Критерии за задължителен финансов одит

   Годишните финансови отчети на следните предприятия подлежат на задължителен независим финансов одит съгласно Закона за счетоводството:
 • Малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели:
  a) балансова стойност на активите – 2 000 000 лв.;
  б) нетни приходи от продажби – 4 000 000 лв.;
  в) средна численост на персонала за отчетния период – 50 души;
 • Средните и големите предприятия;
 • Предприятията от обществен интерес;
 • Средните и големите групи;
 • Групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес;
 • Всички дъщерни дружества и дружеството-майка, когато консолидираните финансови отчети подлежат на задължителен финансов одит;
 • Предприятия, за които това изискване е установено със закон;
 • Акционерните дружества и командитните дружества с акции, с изключение на случаите, когато дружествата към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показатели:
  a) балансова стойност на активите – 700 000 лв.;
  б) нетни приходи от продажби – 1 400 000 лв.;
  в) средна численост на персонала за отчетния период – 10 души;
 • Някои юридически лица с нестопанска цел.

    Добавена стойност от независимия финансов одит

    Независимият финансов одит съществува, за да повиши доверието на обществеността в твърдението на ръководството на дружеството, че финансовият отчет дават вярна и честна представа за финансовото му състояние и за неговите финансови резултати от дейността.

    Финансовият одит не само гарантира достоверността на финансовите отчети, но също така осигурява безценна информация за това как се представя дружеството, областите за подобрение и как да се подготви за бъдещето. Това дава възможност на ръководството на дружеството за вземане на по-умни и по-информирани решения.

    Ние винаги информираме своите клиенти за всички предстоящи промени в счетоводните стандарти и предоставяме съвети как да подготвят своя бизнес, за да отговарят на новите изисквания.

    Ние, от Булдес 2006 ООД, разбираме финансовия одит на годишните финансови отчети като приключване на целогодишното сътрудничество с клиента. Целта на извършените одиторски процедури е не само да привлечем вниманието на клиента към недостатъците в счетоводството и в системата за вътрешен контрол, но и да предложим тяхното най-добро решение.

   При финансовия одит на финансовите отчети използваме съвременна информационна технология, което ни позволява да извършим висококачествен и ефективен одит на годишния финансов отчет на клиента. Познаването на техниките за финансов одит в компютърна среда ни позволява да представим на клиентите конкурентна ценова оферта за нашите одиторски услуги.

    За повече информация относно предлаганите от нас одиторски услуги, моля свържете се с нас или изпратете .Свържете се с нас