Доклад за прозрачност - независим финансов одит

Line
Доклади за прозрачност, независим финансов одит Финансовият одит на дружество, което извършва дейност от обществен интерес, е важен инструмент за оценка на здравето на тази компания. Финансовият одит е проучване и анализ на финансовите отчети на компанията (обикновено включващи финансови отчети и приложения към тях), за да се установи надеждността на отчетите и да се даде мнение дали финансовите отчети са представени вярно и честно, във всички съществени аспекти, в съответствие с приложимата счетоводна рамка.

Основната цел на Закона за независимия финансов одит е да установи принципа на прозрачност и отчетност при одитите на финансови отчети и да установи, че одитът трябва да се извършва от регистриран одитор.

Финансовите одити се извършват от независими регистрирани одитори, които одитират финансовите отчети на дружеството и предоставят обективен и безпристрастен доклад на борда на директорите и акционерите на дружеството.
Съгласно изискванията на чл. 62 (1) от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.

Докладът за прозрачност трябва да бъде подписан от регистрирания одитор - физическо лице, съответно от лицата, управляващи одиторското дружество. Той трябва да бъде публикуван ежегодно до 30 април и да е достъпен на уебсайта на регистрирания одитор най-малко 5 години от деня на публикуването му.


Доклади за прозрачност на Булдес 2006 ООД: