Пазар на електроенергия

Line
Търговия с електрическа енергия   Пазарът на електроенергия в Република България е в процес на поетапна либерализация, стартирана през 2004 г. и продължаваща и до днес. Той се състои от два сегмента – сегмент с регулирани цени и сегмент със свободно договорени цени или т.нар. свободен пазар.
   Двата сегмента са наблюдавани и контролирани от Комисията за енергийно и водно регулиране ("КЕВР"). Основните функции на КЕВР са лицензирането и надзора на производителите и търговците на електроенергия, защита на потребителите и създаване на регулирани цени на електроенергията.
   Единното оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система на Република България се осъществява от Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО). ЕСО организира съвместната работа на електроенергийната система на България с електроенергийните системи на други страни и осигурява експлоатацията, поддръжката и надеждното функциониране на електропреносната мрежа. Компанията осъществява транзит на електроенергия по националната мрежа и организира пазара на електрическа енергия в България.

   Закони и нормативни разпоредби, регулиращи пазара на електроенергия в България:
 • Закон за енергетиката (ЗЕ);
 • Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС);
 • Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката;
 • Наредба № 1 от 18 март 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия;
 • Правила за търговия с електрическа енергия;
 • Правила за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи;
 • Правила за измерване на количеството електрическа енергия;
 • Тръжни правила за разпределяне на преносни способности по междусистемни връзки със съседни държави;
 • Тарифа за таксите, които се събират от КЕВР по ЗЕ.

    Лицензиране за търговия с електрическа енергия - регулаторни условия

   Търговията с електрическа енергия е обект на придобиване на лицензия за търговия с електрическа енергия, издадена от КЕВР, както е предвидено в чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗЕ. Лицензията за търговия може да бъде разширена за дейностите „Координатор на стандартна балансираща група“ и/или „Координатор на комбинирана балансираща група“.

Лицензът за търговия с електрическа енергия позволява на лицензираното дружество:
 • да купува електроенергия от централи или други търговци;
 • да продава на други търговци и крайни клиенти (промишлени и домакинства);
 • да изнася и внася електроенергия от и в България и да участва в търгове за разпределяне на преносни способности по междусистемни връзки със съседни държави.
Лицензията за търговия с електрическа енергия може да бъде издадена на местно юридическо лице, регистрирано по Търговския закон в България и/или на чуждестранно юридическо лице с регистрация, еквивалентна на последната, съгласно законодателството на всяка държава членка на Европейския съюз, ако дружеството притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура в съответствие със задължителните изисквания за извършване на търговия с електрическа енергия.

Юридическите лица от трети страни (извън ЕС) не могат пряко да получат лицензия за търговия с електроенергия. За тази цел те трябва да регистрират местно дъщерно дружество.

    Ние Ви предлагаме:
 • Подготовка на пълен комплект документи, необходими за придобиване на лицензия за търговия с електрическа енергия (Анализ на пазара на електрическа енергия, бизнес план, прогнозни финансови отчети, SWOT анализ и др.);
 • Консултации по ЗКПО и ЗДДС на компании, търгуващи с енергийни продукти (електрическа енергия, газ и въглища) и търговски права за пренос;
 • Консултации относно акциз върху енергийните продукти (ЗАДС);
 • Извършване на регистрации по ЗАДС в предвидените от закона случаи в Агенция Митници;
 • Представителство пред НАП и Агенция Митници;
 • Отчитане на внос, износ и транзит на електрическа енергия за трети страни, съгласно Европейското митническо законодателство (опростени процедури за оформяне на място);
 • Консултации по Интрастат законодателството и подаване на Интрастат декларации на компании, търгуващи с енергийни продукти;
 • Подготовка и подаване на Формуляр за предоставяне на информация до Министерството на енергетиката, съгласно чл. 36е, ал. 2 от ЗЕ за търговци, които внасят електрическа енергия в България.


    За повече информация, моля свържете се с нас.


Свържете се с нас