Trh s elektřinou v Bulharsku

Line
Obchod s elektřinou   Trh s elektřinou v Bulharsku je v procesu postupné liberalizace, který byl zahájen v roce 2004 a pokračuje až do dnešního dne. Skládá se ze dvou částí - segment regulovaných cen a segment svobodně dohodnutých cen nebo tzv. volného trhu.
  Oba segmenty jsou sledovány Komisí pro energetickou a vodní regulaci ("KEVR"). Hlavní funkce KEVR jsou licencování a dohled nad výrobci a obchodníky s elektřinou, ochrany spotřebitele a vytvoření regulovaných cen elektřiny.
  Jednotné operativní plánování, koordinaci a řízení elektrizační soustavy Bulharské republiky vykonává provozovatel Electricity System Operator EAD (ESO). ESO organizuje společný provoz elektrizační soustavy Bulharska s elektrizačními systémy jiných zemí, a zajišťuje provoz, údržbu a spolehlivé fungování přenosové sítě. Společnost provádí tranzit elektřiny na vnitrostátní distribuční soustavu a organizuje trh s elektřinou v Bulharsku.

   Zákony a předpisy, upravující trh s elektřinou v Bulharsku:

 • Energetický zákon;
 • Zákon o spotřebních daních a daňových skladech;
 • Vyhláška č. 3 ze dne 21. března 2013 pro licencování činností v energetickém sektoru;
 • Vyhláška č. 1 ze dne 18. března 2013 o regulaci cen elektřiny;
 • Pravidla pro obchodování s elektřinou;
 • Pravidla pro přístup k elektrické přenosové sítě a distribučních sítí;
 • Pravidla pro měření množství elektrické energie;
 • Aukční pravidla pro alokaci přenosových kapacit na propojení mezi Bulharskem a jejími sousedními zeměmi;
 • Sazebník poplatků vybíraných KEVR podle energetického zákona.

    Licencování pro obchod s elektřinou - regulační podmínky

   Obchodování s elektřinou je podmíněno získáním licence na obchod s elektřinou vydávané KEVR, jak je stanoveno v čl. 39, odst. 1, str. 5 Energetického zákona. Licence pro obchod s elektřinou může být rozšířena na činnosti "Koordinátor standardní vyrovnávací skupiny" a / nebo "Koordinátor kombinované vyrovnávací skupiny".

Licence pro obchod s elektřinou umožňuje licencované společnosti:
 • nákup elektřiny od elektráren nebo jiných obchodníků;
 • aby prodávala jiným obchodníkům a koncovým zákazníkům (průmyslovým a domácnostem);
 • aby vyvážela a dovážela elektřinu z a do Bulharska a aby se zúčastnila aukcí pro přidělování přenosových kapacit na propojení mezi Bulharskem a jejími sousedními zeměmi.
Licence pro obchod s elektřinou může být udělena rezidentní právnické osobě registrované podle obchodního zákona v Bulharsku a / nebo zahraniční právnické osobě registrované v souladu s právními předpisy každého členského státu Evropské unie, za předpokladu, že společnost disponuje technickými a finančními zdroji, materiálními a lidskými zdroji a organizační strukturou v souladu s povinnými požadavky pro obchod s elektřinou.

Právnické osoby z třetích zemí (mimo EU) nemohou přímo získat licenci pro obchod s elektřinou. Pro tento účel musejí založit místní dceřinou společnost.

    Nabízíme Vám:
 • Příprava veškerých dokumentů nezbytných pro získání licence na obchod s elektřinou (Analýza trhu s elektřinou, podnikatelský plán, projektované účetní závěrky, SWOT analýza, atd.);
 • Konzultace v rámci daně z příjmů právnických osob a DPH, které obchodují s energetickými produkty (elektřina, plyn, uhlí) a práv přeshraničních kapacit;
 • Konzultace o spotřební dani z energetických produktů;
 • Provádění registrací do celního úřadu podle Zákona o spotřebních daních a daňových skladech v případech uvedené v zákoně;
 • Zastupování před daňovými úřady a celním úřadem;
 • Hlášení o dovozu, vývozu a tranzitu elektřiny do třetích zemí v souladu s evropskou celní legislativou (zjednodušené celní postupy pro odbavení);
 • Konzultace týkající se Intrastat legislativy a podávání výkazů pro Intrastat o společnosti, které obchodují s energetickými produkty;
 • Příprava a podání formuláře pro poskytnutí informací pro Ministerstva energetiky, podle čl. 36f, odst. 2 Energetického zákona pro obchodníky dovážející elektřinu do Bulharska.


    Pro více informací, nás prosím kontaktujte.


Kontaktujte nas